CEIR: College of Educational Innovation Research

Top
Image Alt

News

  /  News

การบรรยายพิเศษและจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงฎิบัติการ (Work – Shop) กับประเทศเยอรมันนี เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรที่สนใจ ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรการบินอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร ในวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ท่านองคมนตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ ได้เดินทางดูความคืบหน้าของการทดลองของโครงการกำจัดผักตบชวา (Water Hyacinth) อย่างยั่งยืนด้วยสารสกัดจากสมุนไพร (Herb) ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ท่านองคมนตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา (Water Hyacinth) อย่างยั่งยืนด้วยสารสกัดจากสมุนไพร (Herb) ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง