CEIR: College of Educational Innovation Research

Top
Image Alt

Download

  /    /  Download

Download

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา Download
• ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 PDF
• ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 PDF
• ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 PDF
• ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 PDF
• ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 PDF
• ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 PDF
• ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 PDF
• ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 PDF
• ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 PDF
• ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 PDF
• ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 PDF
• ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 PDF
Graduate Students Download
• แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับการขยายการพำนักชั่วคราวในราชอาณาจักร PDF
• รับทราบเงื่อนไขการต่อวีซ่า PDF
• TM.7 PDF
• TM.30 PDF
• หนังสือขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ PDF
• แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วันของบุคคลต่างด้าว (ตม.47) PDF
• คำร้องขอเอกสาร (กรณีสำเร็จการศึกษา) PDF
• คำร้องทั่วไป PDF
• คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา PDF
• คำร้องขอลาพักการศึกษา PDF
• คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล, คำนำหน้าชื่อ PDF
• หนังสือมอบอำนาจ PDF
• หนังสือมอบฉันทะ PDF
• แบบฟอร์มการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ PDF
• คำร้องขอลาออก PDF
• คำร้องขอเอกสาร (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา) PDF
• คำร้องขอเอกสาร (กรณีสำเร็จการศึกษา) PDF
• แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติ/ สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ PDF
• แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ PDF
• แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ PDF
• แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก-ร่วม PDF
• แบบฟอร์มขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก-ร่วม PDF
• แบบฟอร์มคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ PDF
• แบบฟอร์ม-การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ PDF
• แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ PDF
• แบบเสนอรายชื่อวารสารและการประชุมวิชาการ PDF

Instructors

Download

• ตารางการปฏิบัติงานอาจารย์

PDF

• แบบรายงานการเข้าร่วมอบรม สัมมนา

PDF

• แผนการสอนรายวิชา (มคอ.3)

PDF

• แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)

PDF

• แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ส.ว. 3-2)

PDF

• แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์

PDF